פסק דין נזק בזדון

בית המשפט

בית משפט השלום באשקלון

ת"א 1301/09 מובילים וויט וקמינגס בע"מ נ' צחי כראדי
ת"א 1710/09 איציק כראדי מחזור למען הסביבה בע"מ נ' מובילים וויט וקמינגס בע"מ ואח'

לפני, כב' השופטת סבין כהן

תובעים:
איציק כראדי מחזור למען הסביבה בע"מ - ע"י ב"כ עוה"ד סיון יוספי

* נגד *

נתבעים:
1. מובילים וויט וקמינגס בע"מ
2. חברה ישראלית למנועים וטריילרים בע"מ , ע"י ב"כ עוה"ד ישעיהו ריזנברג

פסק דין

לפני שתי תביעות שאוחדו. בתביעה הראשונה (ת.א. 1301/09), אשר הוגשה כתביעה לסכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל (תיק הוצל"פ 01-84112-08-1), נתבעה חברת איציק כראדי מחזור למען הסביבה בע"מ (להלן:- "כראדי") ונתבע מנהלה, מר צחי כראדי, כערב, על ידי חברת מובילים וויט וקמינגוס בע"מ (להלן:- "מובילים וויט") בגין עבודות תיקונים בכלי צ.מ.ה, שהאחרונה ביצעה עבור כראדי ואשר תמורתם בסכום של 10,909 ש"ח לא שולמה. עילתה של התביעה הנוספת (ת.א. 1710/09), טענת כראדי לרכישת כלי צ.מ.ה שנרכש מהחברה הישראלית למנועים וטריילרים בע"מ (להלן:- "החברה הישראלית"), אשר במסגרת שנת האחריות שלו התגלו בו ליקויים רבים מעבר לסביר והמקובל ושגרמו לכראדי נזקים שעיקרם השבתת העבודה בזמן שהכלי לא עבד כתוצאה מאותן תקלות. תביעה זו, בסכום של 168,484 ש"ח, הוגשה נגד מוכרת הרכב, החברה הישראלית ונגד נותנת השירות, חברת מובילים וויט.

הצדדים:
1. מובילים וויט הינה חברה העוסקת במתן שירות לכלי צ.מ.ה. החברה ישראלית הינה חברה העוסקת במכירת כלי צ.מה., כאשר במועדים הרלוונטיים לתובענה, נתנה מובילים וויט לחברה הישראלית את שירות התיקונים במסגרת תקופת האחריות, שלו התחייבה החברה הישראלית בעת מכירת צ.מ.ה. - כראדי הנה חברה העוסקת בעבודות עפר ופיתוח וכן בפינוי ומחזור פסולת בניין. הנתבע, צחי (איציק) כראדי הינו הבעלים ומנהלה של כראדי ואשר ערב לתשלום שיקים שמסרה כראדי למובילים וויט.

2. במסגרת ת.א. 1710/09 תבעה כראדי גם את מוכרת הכלי וגם את מי שאחראית לשירות התיקונים בעניינו, כאשר בתחילה עמדו הנתבעות שם על האבחנה שישנה בין מוכרת הכלי ובין נותנת השירות, אך במהלך הדיון נזנחה אבחנה זו ולפיכך במהלך הדיון שלפניי אף אני אתעלם מאותה אבחנה, כאשר עיקר ההתקשרות הרלוונטית לתובענה נעשתה בין כראדי ובין מובילים וויט, בשים לב לכך שהאחרונה היתה זו שנתנה את השירות לאחר רכישת הכלי.

רקע עובדתי:
3. כראדי רכשה ביום 13/02/07 שופל מתוצרת CASE מדגם 821E (להלן:- "הכלי" או "השופל"). במסגרת הרכישה ניתנה לכלי אחריות יצרן למשך שנה או 2000 שעות עבודה בכלי, לפי המוקדם. - אחים וויט ביצעה עבודות תיקונים בשופל וסיפקה לו חלפים, השירותים ניתנו אף מעבר לתקופת אחריות היצרן. בגין שירותים נותרה כראדי חייבת לאחים וויט את הסך של 10,099 ש"ח.

4. ת.א. 1301/09 התביעה החלה להתברר בלשכת הוצל"פ, שם הוגשה כתביעה על סכום קצוב לתשלום החוב כאמור, במסגרת התנגדותה לביצוע תביעה לסכום קצוב, טענה כראדי, כי היא כופרת בחיוב המיוחס לה, בשים לב לכך שמחובת מובילים וויט היה לתקן את הכלי במסגרת תקופת האחריות וגם התיקונים נשוא החשבוניות שצורפו לכתב התביעה הינם תיקונים שהיה על מובילים וויט לתקן במסגרת האחריות ולחלופין, זכאית כראדי, לקזז חיובי מובילים וויט כלפיה בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה ממכירת כלי פגום אשר נגרמו לו נזקים רבים במהלך תקופת האחריות.

5. בהחלטת בית המשפט שניתנה על ידי חברתי, כב' הרשמת (כתוארה אז) אורית חדד, נקבע, בין היתר, כך: ... בסופו של יום לאחר עיון בתצהיר שהגיש המבקש ובנתוני חקירתו הנגדית הרי שניתן לקבוע כי טענת ההגנה כפי שהועלתה הינה בבחינת הודאה והדחה. - המבקשת אינה חולקת על קבלת העבודות שתמורתן נתבע ועל הצורך בתשלום סכום החשבוניות, אלא שתולה היא יהבה בטענת קיזוז כפי שפורטה בתצהיר.

למען הדיון אקדים עוד ואציין בעניין זה כי בתצהיר כפי שהוגש לכתחילה טענו המבקשים למספר טענות חלופיות, אולם בסופו של יום כאשר נשאל המבקש בחקירתו באשר לעמדת המבקשים בהתייחס לחשבוניות הנתבעות, הרי שזה הבהיר כי אין לו כל טענות למעשה למעט טענת הקיזוז, ובסיכומי ב"כ המבקשים ניתן לאמור כי אכן אלו התמקדו בטענת הקיזוז תוך זניחתן כמעט של הטענות הראשוניות הנזכרות בסעיפים 28,29, לתצהירו של המבקש.

6. ת.א 1710/09 במסגרת תביעתה, טענה כראדי, כי נזקקה לשירותי תיקון רבים בשנה הראשונה לרכישת הכלי בשל תקלות רבות שנוצרו והתגלו, תקלות רבות, אשר אינן אופייניות לכלי עבודה חדש שנרכש, והן הסבו נזקים רבים לחברה. כך למשל, למשך זמן התיקונים הושבתו השופל וכלי עבודה נוספים אשר פעילותם מתבצעת ומתאפשרת אך ורק יחד עם השופל, השבתות אלו גרמו לשיבוש סדרי עבודתה של החברה. - עוד טענה כראדי, כי במסגרת הסכם רכישת הכלי סוכם, כי יסופק לה גלגל רזרבי, אלא שזה לא סופק עד לחודש פברואר שנת 2008, באיחור ניכר, כשנה ממועד רכישת הכלי.

7. מובילים וויט והחברה הישראלית טענו, כי הכלי נמסר כשהוא תקין. הסיבה לתקלות היא שימוש לקוי ולא מיומן בכלי, אין מדובר במספר תקלות בלתי סביר ובכל מקרה, ניתן שירות ראוי בגין הליקויים. עוד טוענות מובילים וויט והחברה הישראלית, כי חלק מהתקלות הנטענות בכתב התביעה הינן תקלות אשר נוצרו לאחר שתקופת האחריות תמה ולפיכך אינן אחראיות לתיקונן.

דיון והכרעה:
8. כראדי הגישה חוות דעת מטעם השמאי מר רפי ונציה ביחס לנזקים ושיעורם, אשר נגרמו לה בעקבות התקלות בכלי. המומחה קבע בחוות דעתו, כי היקף התקלות שאירעו בכלי במהלך השנה הראשונה לעבדותו רב וחורג ממתחם הסבירות. עוד קבע המומחה, כי על פי רוב הטרקטור מהווה חלק אינטגרלי ממערך עבודה שלם של משאיות, מגרסה, נפה ומכבש. לפיכך, בחישוב ימי העמידה של הטרקטור יש להביא בחשבון את הפסד ימי העבודה של הכלים הנוספים שעבדו יחד עם הטרקטור באותו מועד.
הערכת השמאי התבססה על מספר ומועדי ימי העמידה, ממידע שקיבל השמאי מכראדי, כפי שמובא בכתב התביעה והתצהירים- כנתון לעריכת חוות דעתו וביחס למספר ימי עבודה, מדו"ח רואה החשבון של כראדי וסקר שוק שערך- ביחס לעלויות העבודה של הכלים, כשביחס לאחרונים, השמאי הבהיר במפורש כי לא קיבל את ממצאי רואה החשבון במלואם וערך סקר שוק להערכת שווי ימי עבודה של הכלים לעיל. - לסיכום, העריך השמאי את שיעור ימי העבודה של הטרקטור והכלים הנוספים אשר הושבתו כתוצאה מהתקלות בכלי בסך של 92,800 ש"ח.

9. לאור חוות דעתו של השמאי, אשר קבעה הפסד בשיעור נמוך מזה שנתבע בכתב התביעה, העמידה כראדי את סכום תביעתה על הסך של 137,648.

10. מנגד, הגישה מובילים וויט, חוות דעת של השמאי, חיים שריקי. - השמאי ציין בחוות דעתו כי ביקר באתר העבודה של כראדי, המצוי באזור התעשייה "עד הלום", וזאת מכיוון שמרבית קריאות השירות מתייחסות לתקלות במתחם זה. השמאי ביקר במקום בכדי לראות באופן בלתי אמצעי את תנאי העבודה והשטח של הכלים במתחם זה ואופי עבודתם. - בביקורו התרשם השמאי שריקי, כי הכלים עובדים באתר פסולת שמרביתה מורכבת מגושי בטון וברזל, חול מעורב בפסולת מגוונת, אספלט ופסולת מעורבת במתכות. השמאי הביע דעתו, כי בסוג עבודה מסוג זה, על מפעילי הכלי לנקוט במשנה זהירות בזמן עבודתם בפינוי או העמסת שאריות של מתכות ופסולת ברזל.
השמאי קבע כך: "נזק תוצאתי בשל עבודה באתר פסולת מעורבת כמצוין ו/או חדירת גוף זר למערכות הכלי אינו מוכר במסגרת אחריות של יצרני וספקי הכלי בישראל. - מהממצאים הנ"ל לדעתנו עולה כי לא מדובר בהשבתה מאולצת כמתואר על ידי כראדי בע"מ אלא מקורו בסוג עבודת הכלי במאמץ מוגבר ואגרסיבי בתנאי השטח, ובאופן השימוש הרשלני ע"י מפעיל הכלי בשטח באתר הפסולת המעורבת וקיימת אפשרות ממשית של חדירת גופים זרים למערכות הכלי."

11. עיקר המחלוקת בין הצדדים נוגע לשאלה האם היקף התקלות שנגרמו לשופל הוא סביר ביחס לשנת עבודה ראשונה של כלי חדש, כאשר אם מדובר בתקלות בהיקף שאינו סביר, אזי מדובר בכלי פגום שנמכר ולכן זכאית כראדי לפיצי בגין הנזק שנגרם כתוצאה מהשבתת הכלי וכלים נוספים בשל התיקון, כאשר את אותו פיצוי מקזזת כראדי בסופו של יום גם מול חיוביה בתביעה נשוא ת.א. 1301/09.

12. על מנת להוכיח טענתה לריבוי בלתי סביר של תקלות, הגישה כארדי, כאמור, את חוות דעתו של השמאי וונציה, אשר חזר גם בחקירתו הנגדית, כשנשאל לגבי עלויות ימי עבודת הכלים שפורטו בחוות דעתו, על הסיבה שבגינה נתן את חוות דעתו: "אני מומחה בשמאות בכלל לא היו צריכים להזמין אותי, זה יום עבודה של המשאית כפול הימים. אותי הביאו כדי להגיד שטרקטור חדש לא סביר שיהיו לו הרבה תקלות."
ואמנם, זוהי הסיבה בשבגינה ניתנה חוות דעתו של מר ונציה, אלא, סבורני, כי השמאי כשל בעניין הוכחת טענתו זו.

14. המומחה נותן בחוות דעתו את מסקנתו הסופית, כי מדובר בכלי חדש ובהתחשב בכך, כלשונו: "אין ספק כי היקף התקלות שאירעו במהלך השנה הראשונה לעבודתו רב וחורג ממתחם הסבירות." - מהו מתחם הסבירות?- אין פירוט בחוות הדעת, ולא ניתן ללמוד ממנה האם התקלות שהתרחשו בכלי הינן תקלות אשר סביר שיתרחשו בשנה הראשונה ובאילו היקפים ומהי הסבירות לפיה כל התקלות תתרחשנה מפאת "חוסר מזל" בכלי אחד.

15. חוות הדעת אף אינה כוללת התייחסות לטענת מובילים וויט והחברה הישראלית, כי הכלי פעל במקום שאינו מתאים לשטח העבודה המקובל עבור הכלי ולאופן השימוש בכלי. אין התייחסות של המומחה לעניין היקף האחריות הנטענת, ואף לא לשאלה- האם השימוש בכלי היה בהתאם להוראות היצרן.

המומחה ונציה נשאל לעניין והשיב:
ש: אם משתמשים בכלי בצורה מקסימלית כל יום מאיצים אותו בתנאים קשים, הבלאי שלו יותר גדול, אתה מסכים איתי? -
ת: טרקטור נועד לעבוד. -
ש: אני מציג לך תמונה, אם הטרקטור עולה על דבר כזה, זה נראה לך סביר. -
ת: זה פסולת בניין, אם הוא עלה או החזיק עם הכף אני לא יודע. -
ש: בהנחה שהוא עולה על זה. -
ת: בהנחה שהוא עולה על זה אם הוא עולה על זה, זה יכול לגרום לנזק, וזה יכול לגרום לפנצ'ר."

16. אף מחילופי דברים אלו קשה לדלות מהשמאי מסקנות או ממצאים בדבר התאמת הכלי למקום העבודה ולאופי העבודה ובאשר לשאלה מהן התקלות שנגרמו בשל תנאי השטח. יצויין, כי ב"כ כראדי ניסתה במהלך חקירתו החוזרת של המומחה להשלים בעניין סבירות התקלות, אך חברה התנגד לכך ובצדק, שכן השלמה כאמור אמורה היתה להימצא במסגרת חוות הדעת ולא במסגרת מקצה שיפורים במהלך החקירה הנגדית.

17. מר כראדי נשאל בחקירתו והשיב:
ש: אם משתמשים בכלי באופן מואץ זה גורם לבלאי מוגבר? -
ת. לא, רק צריך לעשות טיפולים בזמן. תמיד עשיתי טיפולים בזמן, הזמן הוא טיפול 500. יש פה דוח טיפולים שלכם עם שעות מנוע.

18. לעומת מר ונציה, בחר השמאי שריקי לבסס חוות דעתו על בחינה של כל אחת ואחת מן התקלות שהיו בשופל וזאת הן לצורך בחינת הזמן שבו נאלץ הכלי לשבות בשל התקלה והן לצורך בחינת סבירותן של תקלות בכלי.

19. מצאתי מקום כבר עתה, טרם מתן התייחסות לעניין בבחינת היקף התקלות לציין, כי בין הצדדים לא קיימת מחלוקת של ממש לעניין טיב השירות שניתן על ידי מובילים וויט. עיקר טענותיה של כראדי אינן מתמקדות בטענה כי מובילים וויט השתהתה במתן השירות או כי תיקנה את התקלות באופן שאינו ראוי, אלא הטענה מתמקדת בכך שמדובר בכלי פגום כבר משעת ייצורו ולכן נוצרו בו תקלות רבות אשר מטבע הדברים הצורך בתיקונן הביא להשבתתו למשך ימים ארוכים.

20. לצורך בחינת טענות הצדדים מצאתי מקום לפרט את התקלות שאובחנו, מועדי הזמנת הטיפול בתקלות ומועדי ביצוע הטיפול בתקלה כפי שהובאו הנתונים בכתבי הטענות וחוות הדעת של השמאי שריקי (כאשר המומחה ציין בעדותו, כי התקלות שפורטו על ידו הינן אלו שפורטו בתצהיר איציק כראדי מיום 19.7.10) ואלו הם: פנייה מיום 28/6/07 (יום חמישי בשבוע) –הזמנת טיפול לאחר 500 שעות עבודה בכלי ותלונות בדבר רעשים בגיר ובעיות הידראוליות ותזכורת כי טרם סופק הגלגל רזרבי +מדרגות - הטיפול בתקלות בוצע ביום 1/7/07 – (יום ראשון). מדו"ח נותן השירות עולה כי העבודה הופסקה על ידי מפעיל הכלי מחמת חוסר זמן בטענה שרצה להמשיך בעבדותו במתחם.
פנייה מיום 19/7/07- תלונות בדבר ידית הילוכים שבורה, נורת דוושה דולקת, רעשים במנוע והשלמת טיפול 1000 שעות עבודה. - הטיפול בתקלות בוצע ביום 20/7/07 נשלחו שני טכנאים לאור פניית כראדי. הטיפול החל בשעה- 7:30 והסתיים בשעה 11:00. - ביום 25/7/07 שלח מר חיים טל, מנהל מרכז השירות במובילים וויט, אל כראדי מכתב ובו התייחסות לפנייה מיום 19/7/07 ולהלן תוכן המכתב: "בהמשך לפנייתך אלינו טופלו התקלות שצוינו במכתבך בתאריך 20/07/07. - לגבי הרעידות בכף המופיעות לסירוגין בהפיכת הכף, הופנתה בקשה לפתרון טכני על ידי היצרן. עם תשובתו נשמח לעמוד לשירותך ולפתור את הבעיה. לשירותך תמיד ולהמשך שיתוף פעולה פורה.
פנייה מיום 20/8/07- תיקון 500 וכן תקלה במפוח של המאוורר ובקירור המזגן - הטיפול בתקלה בוצע ביום 21/8/07, תוקן המזגן. - פנייה מיום 22/8/07 - מתוכן הפנייה עולה כי פנייה זו היא בהמשך לפנייה שנשלחה ביום 19/7/07 מכיוון שטרם טופלו התקלות שהועלו שם, במהלך העבודה בכלי עדיין קיימת וויברציה המפריעה למהלך העבודה בנוסף לכך, ידית ההילוכים שבורה, נורת דוושה דולקת ורעשים במנוע.

מחוות דעתו של המומחה מר שריקי השמאי צוין כי הטיפול בוצע ביום 20/7/07. - * פנייה מיום 14/10/07 – תלונות בדבר נזילת שמן, בלם יד ורעשים. ותזכורת בגין גלגל רזרבי שטרם סופק. - הטיפול בתקלות בוצע ביום 18/10/07. על פי הנטען, התיקון בוצע באיחור בשל חוב שלא הוסדר. - * פנייה מיום 23/10/07 – בפנייה צוין כי מדובר בהזמנת שירות חוזר- שבוע קודם לפנייה בוצע תיקון צינור שמן והמפעיל דיווח כי צינור השמן קרוע. תיקון בוצע ביום 24/10/07. - * פנייה מיום 28/10/07- תלונה בדבר נזילת שמן מתחת לקבינה בסלקטור. התיקון בוצע ביום 28/10/07- כשעה ממועד הפנייה. * פניה מיום 13/11/07- בפנייה הלינה כראדי, כי על אף פניות רבות בדבר רעשים בשופל טרם טופל העניין ודיווח על תקר בגלגל.

מובילים וויט לא טיפלה באופן מיוחד בתלונה זו, שהיוותה תזכורת, אלא ביום 13/11/07 נשלח מכתב מאת מר חיים טל ובו עדכון כי בעוד שבוע מגיעים נציגי קייס מחו"ל, אשר אמורים להגיע לכראדי על מנת לבדוק את הכלי. - על גבי התייחסותו של מר חיים טל- נכתב ונשלח על ידי מר כראדי, כי אין בתשובה התייחסות לגלגל הרזרבי. - * פניות מיום 15/11/07- פנייה נוספת בה צוין, כי על אף פניות רבות לטיפול בבעיות בכלי טרם התקבל מענה ומבקשת כראדי כי מובילים וויט תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך. בהיות מכתב זה מכתב תזכורת, לא קיבל טיפול מיוחד מאת מובילים וויט. - * פניות מיום 19/11/07- פנייה נוספת בה צוין כי על אף פניות רבות לטיפול בבעיות בכלי טרם התקבל מענה, כראדי מציינת כי קיימת בעיית ויברציה ורעשים מהכלי. - * גם לפניה זו היתה התייחסות כאל תזכורת בלבד.

פנייה מיום 21/11/07- תלונה כי המנוע כבה ודולק. לטענת מנהל השירות לא התקבלה פנייה בעניין זה ומכל מקום במועד הפניה תמה תקופת האחריות הכלי עבד למעלה מ- 2000 שעות. - * פנייה מיום 6/12/07- תלונה בדבר בעיה של ידית הרמה. ביצוע הטיפול ביום 6/12/07- הטיפול בוצע כחצי שעה ממועד הקריאה וזאת למרות שתמה תקופת האחריות. - פנייה נוספת נשלחה ביום 6/12/07 – עדכון כי עדיין קיימת ויברציה בכלי- הכלי רועד מאוד ותזכורת לכך שגלגל רזרבי טרם סופק. * פנייה מיום 7/12/07- בפתח הפנייה, ציין מר כראדי כי לשופל תקלות רבות, מספר התקלות בכלי הינו גבוה ביחס לתקלות המתגלות בכלים אחרים שברשותו, התקלות גורמות לשיבוש בסדרי העבודה. מר כראדי דיווח, כי שעון שעות המנוע התאפס, וביקש התייחסות באשר לאי אספקת הגלגל הרזרבי.

גם לפניה זו התייחסה מובילים וויט כאל תזכורת. - * פנייה מיום 17/12/07 – נזילת שמן מחיבור צינור. הטיפול בוצע ביום 23/12/07. תיקון בתשלום מכיוון שתקופת האחריות תמה. - * פנייה מיום 23/12/07 – צינור הידראלי מפוצץ, הטיפול בוצע ביום 23/12/07. תיקון בתשלום מכיוון שתמה תקופת אחריות. - * פנייה מיום 27/12/07- תיקון מזגן. טיפול בוצע ביום 30/12/07. - * פנייה מיום 8/1/08, תזכורת, חלק למזגן שהוזמן, בעיית הויברציה, תזכורת ביחס לכך שטרם סופק הגלגל הרזרבי. גם כאן לא ניתן טיפול מיוחד. - * פנייה מיום 16/1/08- עדכון כי השופל יום קודם לכן נתקע ולא יכול היה להמשיך בעבודתו מכיוון שלא סופק גלגל רזרבי. - * פנייה נוספת מיום 16/1/08 – תלונות בדבר בעיות שטרם טופלו: 1. טרם סופק גלגל רזרבי, . תא מפעיל פתוח ומאפשר כניסת אבק ולכלוך דבר הגורם לקושי בראות המפעיל, 3. שעון שעות עבודה מתאפס – בפעם החמישית. - אופן הטיפול על ידי מובילים וויט פניית לקוח כתזכורת- תקופת האחריות על הכלי תמה.

21. בנוסף, לכתב התביעה צורף נספח הנושא תאריך 3/8/08 (בכתב ההגנה צויין כי מדובר בטעות ברישום וכי מכתב זה נערך ונשלח ביום 3/1/08) ועניינו סיכום פגישה, מסמך נערך על ידי מר חיים טל ונשלח אל מר כראדי. כראדי מבקשת לתמוך קיומן של תקלות במסמך זה שנערך על ידי מובילים וויט ותוכנו כדלהלן: "בתאריך 27/12/07 התקיימה פגישה במשרדי החברה לפי בקשתך. בפגישה הועלו מספר נושאים על ידך. 1. רעידות בעת שפיכה של הכף. כפי שהובטח לך בעת ביקור הנציג מחו"ל כאשר יגיעו החלפים לארץ יטופל הכלי ע"פ הנחיות של החברה. - 2. בעת דחיפה עם הכף נשמעת מכה, עפ"י המלצת עמי יש להביא את הכלי למוסך לבדיקה ותיקון. - 3. גלגל חליפי טרם התקבל. - 4. בדיקה לגבי שנתיים אחריות- נבדקה טענתך מול ניר – נציג המכירות. ע"פ דבריו הובדק כי תיבדק לשנתיים מול היצרן ובמידה ותאושר תקבל על כך הודעה. לצערי הבקשה לא אושרה על ידי היצרן."

22. מובילים וויט מנסה ללמוד מתוך רשימת התקלות, כי בפועל מספר התקלות שהתגלו בכלי, לא היה גבוה במיוחד וכן, כי מספר מסויים של תקלות נטענות הינן למעשה התייחסות לתקלה שכבר הועלתה טענה לגביה, כך שלמעשה מדובר בכפל ושילוש תקלות. עוד טוענת מובילים וויט, כי חלק מהתקלות הינן תקלות שנוצרו לאחר סיום תקופת האחריות, כאשר כבר בראשית חודש נובמבר 2007 תמה תקופת האחריות לאחר שהשופל עבד למעלה מ- 2000 שעות.

23. כראדי טוענת לעומת זאת, כי המוכרת ונציגיה ידעו כי החברה עוסקת בעבודות מחזור פסולת בניין, וכי ייעוד הכלי הוא ביצוע עבודות חפירה, תשתית, איסוף וכיו"ב; הכלי נרכש בסך של 642,122 ש"ח ויש לצפות כי כלי שעלותו כה גבוהה יעבוד באופן רציף ללא כל כך הרבה תקלות. לעניין הטענה, כי נעשה בכלי שימוש שאינו מתאים לו, טוענת כראדי, כי היא מחזיקה בכלי נוסף, באג מסוג זחל, במתחם עבודתה, אשר מטפל בפסולת "הקשה והבעייתית" ועולה על גביה. עוד טוענת כראדי, כי התקלות שתוקנו לאחר תום תקופת האחריות הינן תקלות אשר התגלו כבר לפני תום התקופה.

24. אף אחד מהמומחים לא ידע להצביע על מספר מדוייק של תקלות שהוא במתחם הסבירות בשנה הראשונה. המומחים לא טענו, כי לא סביר שיתגלו תקלות במהלך השנה הראשונה, גם לא ציינו כי התקלות שהתגלו בכלי הינן תקלות אשר לא סביר, כי יתרחשו במהלך השנה הראשונה. - מכאן, ובהעדר אינדיקציה למספר תקלות סביר לשנה ראשונה, אף איני יכולה לומר, מהו המספר הסביר בעניין זה. הנני סבורה, כי נכון יהיה להפעיל את השכל הישר ולהשתמש בנסיון החיים על מנת לקבוע, כי מי שרכש כלי חדש אינו מצפה למספר תקלות משמעותי. הגם שמומחה מובילים וויט והחברה הישראלית ציין, כי מספר התקלות שהתגלו בכלי סביר, ציין אותו מומחה בעדותו:
"...גם אני שאלתי למה יש כל כך הרבה תקלות בטרקטור הזה וקיבלתי תשובה." (עמוד 23 לפרוטוקול שורות 4-5). דהיינו גם לאוזנו של מומחה הנתבעים נשמע, כי בכלי נשוא התובענה התגלו תקלות רבות מעבר למקובל ולמצופה. - השמאי שריקי אמנם נתן הסבר למספר הרב של התקלות. השמאי ונציה לעומת זאת ציין, כי מדובר במספר רב של תקלות, אך לא נתן התייחסות לכל תקלה ותקלה.

25. ואמנם , השתכנעתי מהסבריו של השמאי המומחה מר שריקי שיש בהם כדי להסביר לפחות באופן חלקי את ריבוי התקלות- ראשית, יצויין, כי התביעה מתייחסת לתקלות שהראשונה בהן ביום 28.6.07, כשעניינה העיקרי טיפול שוטף שיש לבצע בכלי. - התקלה השניה הינה תקלה מיום 19.7.07, כמחצית השנה לאחר רכישת הכלי, זמן סביר להופעת תקלה בכלי.

26. במהלך חקירתו הנגדית של המומחה מר שריקי, הסתבר, כי כבר קודם לחודש יוני התגלו בכלי תקלות שונות, תקלות שלא נטענו על ידי כראדי ולכן גם לא ניתנה להם התייחסות על ידי הצדדים עצמם. - מכל מקום, מר שריקי ציין בנוגע לתקלות אלו כי מדובר בתקלות פעוטות ערך. - עוד עולה מתוך רשימת התקלות ומההסבר שניתן על ידי מר שריקי, כי חלק מהתקלות המופיעות הינן למעשה חזרה על אותה תקלה שטרם ניתן לה פתרון, אך אין מדובר בתקלה שהשביתה את הכלי ומנעה עבודה איתו. כך למשל, אחת התקלות העיקריות הייתה רעשים בכלי, בעיה אשר בנוגע אליה הוזמן נציג היצרן מחו"ל. בעיה זו לא הפסיקה את עבודת הכלי, זה המשיך לעבוד, עד אשר העניין טופל. תקלה זו תופסת חלק ניכר מרשימת התקלות המפורטת לעיל. כך עוד, שעון שעות עבודה אשר מתאפס, תקלה זו חזרה על עצמה מספר פעמים.

27. למעשה, אם נבחן את מספר הפניות שנעשו עד אשר תמה תקופת האחריות, לאחר 2,000 שעות עבודה, תקופה אשר הסתיימה לפני חלוף שנה מאז רכישת הכלי, ניתן לראות, כי היו כחמש או שש תקלות, מתוכן לפחות שלש פעמים כללו, נוסף לתקלה, גם טיפול שוטף, אשר אינו מוגדר כתקלה. מספר הפניות היה רב יותר, 11 במספר, אך זה התייחס לתקלות אשר טרם באו לכדי פתרון. - כראדי ואף המומחה מטעמה התייחסו בתביעתם לתקופת אחריות בת שנה, כאשר הם מתעלמים בעניין זה מכך שתקופת האחריות יכולה להיות קצרה יותר, עקב שימוש מוגבר בשופל. - האם חמש או שש תקלות הוא מספר סביר למספר התקלות בכלי בתקופת האחריות, נראה על פניו, כי אין מדובר במספר החורג באופן משמעותי ממתחם הסבירות, גם לשיטת כראדי והמומחה מטעמה, אשר אינם טוענים, כי בתקופת האחריות לא צריכות להתגלות תקלות כלשהן.

28. באשר לטענות עצמן, מובילים וויט מבקשת לפטור עצמה מאחריות לכלי בטענה כי השימוש בכלי נעשה בניגוד להוראות יצרן ומשכך אינה אחראית לתקינות הכלי. - מובילים וויט אמנם צרפה את הוראות היצרן, אלא שלא הפנתה את בית המשפט להוראה הספציפית שהופרה על ידי מפעיל הכלי וציינה בעלמא כי השימוש הינו בניגוד להוראות יצרן. - לפיכך, אינני יכולה לקבוע לגבי כל התקלות, אילו מבין התקלות אמנם קשורות לשימוש שאינו ראוי בכלי.

29. אציין, כי עבודה מאומצת או עבודה יומיומית של הכלי בוודאי שאינה יכולה להוות עבודה חריגה המצדיקה פטור מאחריות, כפי שציין מר וונציה, הכלי אמור לעבוד, אלא פטור כאמור יכול להינתן שעה שהכלי, אשר אינו אמור לעלות על ערימות הפסולת, נפגע כתוצאה מכך שעלה על אותן ערימות. - הנני נכונה לקבל, כי תקלה של צינור שנקרע כתוצאה מפגיעה חיצונית של גוף כלשהו מהווה תקלה סבירה או כזו שאינה מוכרת במסגרת האחריות, בשל טיבה של התקלה, ואמנם לגביה העיד מר שריקי מפורשות, כי אינה כלולה באחריות, אך בנוגע ליתר התקלות, לא מצאתי כי הובאה ראיה, לבד מאותה אמירה סתמית, כי אמנם מדובר בתקלה הנובעת משימוש שאינו ראוי בכלי.

30. אמנם, ייתכן, כי אין מדובר בכלי חזק, גם בכלי רכב משפחתיים ישנם סוגים שונים של רכבים, אחד מוכר כחזק יותר, אחד מוכר כחזק פחות, מטבע הדברים, גם מחירו של הכלי נגזר מכושרו לעבוד, אלא שבמקרה שלפניי, כפי שצויין מעלה, מדובר באמירה כוללנית והגם שמר טל העיד, כי ראה שמפעיל הכלי עובד עליו "באגרסיביות", כלשונו, הרי לבד מהתקלה שעניינה קרע בצינור, לא ניתן על ידי מר שריקי הסבר של ממש לקשר שבין טיב העבודה לתקלות שהתגלו בכלי.

31. בהתחשב בכל המכלול, הנני סבורה, כי כראדי הוכיחה לכל היותר, כי מדובר במספר גדול יותר של תקלות מהמקובל, אך לא ניתן לומר, כי בתקלות שמספרן גדול באופן משמעותי. - עוד מצאתי מקום לציין, כי כל אותן תקלות שכראדי טוענת להן הסתיימו למעשה במהלך חודש ינואר 2008. הגם שהתביעה הוגשה במהלך שנת 2009, לא הוצגו על ידי כראדי תקלות מאוחרות לחודש ינואר. על פניו, עם פתרון הבעיות שהיו קיימות בכלי ושמוצאות ביטוי במכתביה הרבים של כראדי, לא הוכח, כי מדובר בכלי בעל בעיות חריגות, שאם לא כן, היתה כארדי מוצאת להביאן לפני בית המשפט ולהוכיח, כי אמנם מדובר בכלי פגום מן היסוד, שאינו ניתן לתיקון.

32. מנגד, מתוך התכתובת בין הצדדים שצורפה, עולה, כי הפתרון לחלק מן התקלות נמצא רק כעבור זמן, חלקן עד אשר הגיע היצרן מחו"ל ועד לתיקון אותן תקלות נגרמה לכראדי אי נוחות מסויימת, אשר לא פגעה באופן מלא בעבודה השוטפת, היות והכלי לא הושבת. חוסר נוחות זו לאורך זמן בכלי חדש אינו מקובל והינו בר פיצוי, שכן קיימת ציפיה של רוכש כלי חדש להנות מהכלי, ולקבלו כשהוא בעל תכונות של כלי חדש, כך שגם אם תימצא תקלה בכלי, היא תבוא לכדי פתרון בתוך זמן סביר. ציין בעניין זה מר כראדי: "זה כלי חדש שלא צריך להיות איתו בעיות, צריך לבוא לשטח ולעבוד."

33. בנוסף, טוענת כראדי, כי הגלגל הרזרבי לא סופק לה במועד ולכן נגרם לה נזק. - עיון בתכתובת בין הצדדים מלמד, כי רק פעמיים ארע תקר בגלגל הרכב. - מר כראדי הסביר, כי לא תמיד תיקון התקר מבוצע בשטח, עתים מגיע בעל הפנצ'ריה לשטח ונאלץ לקחת עמו את הגלגל. במקרה זה, מחליף האיש את הגלגל לגלגל רזרבי, כך שבינתיים עד לתיקון התקר, הכלי ממשיך לעבוד.

34. מובילים וויט והחברה הישראלית טוענות, כי בהתאם למוסכם, היה אמור הגלגל הרזרבי להיות מסופק בתוך שנה מיום אספקת הכלי ואת זאת הם לומדים מתוך תצהירו של מר כראדי אשר ניתן במסגרת ההתנגדות לביצוע התובענה, שם ציין מר כראדי: "לא ברור מדוע לא סופק לנו גלגל רזרבי, פריט הכרחי, אשר על פי החוזה היתה התובעת חייבת לספק במשך שנה שלמה לאחר שקיבלנו את השופל." - הנני סבורה, כי מובילים וויט והחברה הישראלית מנסות להיתפס בעניין זה לשגיאה תחבירית או לטעות בפיסוק המשפט, אך בוודאי מתוך הדברים ומתוך הראיות שעולות, לא ניתן לסבור, כי היה על החברה הישראלית לספק את הגלגל הרזרבי בתוך שנה ממועד אספקת הגלגל. לו אמנם היה כך הדבר, ניתן היה לצפות מהחברה הישראלית, כי תצרף אסמכתא כתובה לטענתה זו, זאת בפרט, כאשר מנהלה העיד: "כשיש בעיות מחתימים את הלקוח שמתחייבים לספק לו את הגלגל בתוך שנה. הוא אמר." (עמ' 25 לפרוטוקול). - הנני סבורה, כי יש לפרש את דבריו של העד, כאשר ציין "פריט הכרחי, אשר הייתה התובעת חייב לספק", כמתייחסים לתיאור הגלגל ולאחריהם יש להציב "פסיק" ואילו המלים "במשך שנה..." הנה המשכו של המשפט אותו יש לקרוא. דרך אחרת לנסח את המשפט הינה תוך סיכול חלקיו השונים של המשפט: "לא ברור מדוע במשך שנה שלמה לאחר שקיבלנו את השופל, לא סופק לנו גלגל רזרבי, אשר על פי החוזה היתה התובעת חייבת לספק."

35. מצאתי מקום להעיר, כי שעה שהדברים ברורים וטרוניתה של כראדי בעניין ברורה ומובנת, כי ראוי היה, שהחברה הישראלית הייתה מכירה דווקא בעניין זה בטעותה ומודה על האמת.

36. מכאן לשאלת הנזק: כראדי טוענת, כי בכל מקרה בו היה צורך לבצע תיקון בכלי, הושבת הכלי למשך יום עבודה וכן נאלצה, לעתים, להשבית יחד עם השופל כלים נוספים שעבדו עמו, משאית, נפה, מכבש ומגרסה.

37. על מנת להוכיח את נזקיה בעניין, צרפה כראדי בתחילה אסמכתא מרואה החשבון שלה לעניין עלות יום עבודה של כל אחד מהכלים ובהמשך צרפה את חוות דעתו של השמאי וונציה, אשר בחוות דעתו שם את עלות עבודת הכלים בסכום נמוך יותר מזה שצויין במכתב רואה החשבון, כאשר מר וונציה לוקח בחשבון בין היתר, כי בחישוב רואה החשבון לא הופחתה עלות הסולר שנחסכה.

38. את המידע באשר למועדי השבתת הכלים לקח מר וונציה מתוך דבריו של בא כוחה של כראדי. - מר כראדי עצמו ציין, כי לעניין ימי העבודה של הכלים, לקח את העובדות מתוך יומני העבודה. כאשר הוא מציין: "זה רשום בדו"ח יש לנו יומן עבודה מסודר במשרד, איפה כל כלי עובד... אני מפנה אותך לנספח 5 לכתב התביעה. זה דו"ח שמשכנו מהשרד. הפקידות כתבו את המסמך הזה . השופל יוצא לעבודה יש גם חשבוניות על זה." (עמ' 14 לפרוטוקול).

39. הנני סבורה, כי בעניין זה, כראדי לא הרימה את הנטל להוכיח את נזקיה. כראדי לא צרפה את אותם יומני עבודה מהם ניתן יהיה ללמוד אילו כלים הושבתו בשל השבתת השופל והאם השופל עצמו הושבת וגם אותה פקידה אשר שלפה את הנתונים מתוך יומני העבודה לא הגיעה על מנת להעיד כיצד שלפה את הנתונים ומדוע שלפה נתונים אלו או אחרים.

40. אין מדובר רק באי צירוף ראיות אותו ניתן היה להשלים בעדויות. אלא, בדיקת הנתונים עצמם מעידה על כך שלא ניתן לסמוך עליהם, שכן עם כל הכבוד, גם אם ביום מסוים עבד כלי זה או אחר, לא ניתן לומר בוודאות, כי באותו יום הושבת בשל השבתת השופל וגם לא ניתן לומר, כי השופל עצמו שבת. - כך למשל, חלק ממכתביה של כראדי אינם עוסקים בהשבתת השופל בו ביום. - לדוגמא: מכתב כראדי מיום 20.8.07 הינו פניה בנוגע לבדיקת הכלי, כאשר הפניה מתייחסת גם לצורך בביצוע טיפול 500, טיפול אשר ממילא היה מאלץ השבתת הכלי. - הפקידה מטעם כראדי ציינה בפירוט אותו נתנה, כי ביום זה הושבתו השופל, הנפה, המגרסה והמשאית.
אלא, שעל פניו, מתוך הפניה לא עולה כי הכלי הושבת באותו יום וכפי שעולה מתוך חוות הדעת של מר שריקי, הטיפול בוצע ביום 21.8.07 ולא באותו היום. - הפקידה אף ציינה השבתת הכלי ביום 22.8.07, אלא שבתאריך זה כלל לא בוצע תיקון של הכלי, מדובר בתכתובת בין הצדדים שנעשתה באותו יום ושבגינה לא בוצע תיקון נוסף. - - כך למשל התיקון שבוצע ביום 28.6.12, שאף הוא לא נבע מהשבתת הכלי, בוצע באותו יום, אך הופסק במהלכו, שכן המפעיל רצה להמשיך בעבודתו באותו יום. - - בנוסף, מתוך העדויות עולה, כי תיקון חלק מהתקלות ארך רק חלק מהיום, כך שלא ניתן לומר, כי הכלי הושבת לגמרי אותו יום (ראה למשל ת/1, ממנו עולה, כי תיקון התקלה שהחל בשעה 8:40 הסתיים בשעה 10:30- אם כי אציין, שבת/1 ציין מפעיל הכלי, כי הוא ממתין לטכנאי כבר מיום האתמול, אך מנגד ביחס לתקלה זו ציין המומחה מר שריקי, כי אינה כלולה באחריות, בשים לב לכך שמדובר בצינור שנקרע- ראה עמ' 20 לפרוטוקול). - נראה אם כן, כי הפקידה לקחה את התכתובות בין הצדדים ובדקה ביומנים אלו כלים עבדו באותו יום ואותם ציינה בדו"ח שלה. לא נראה, כי אותה פקידה בדקה בפועל איזה כלי הושבת ואיזה עבד, מתי ולמשך כמה זמן ומשכך, אין משקל של ממש לרשימה אותה ערכה.

41. מר וונציה, אשר קיבל את הנתונים מכראדי, יכול להעיד לכל היותר לענין עלות העבודה, אך לא יכול לתרום תרומתו בעניין ימי ההשבתה של הכלי ומכאן, שלא הורם הנטל להוכיח היקפו של הנזק.

42. ואולם, כפי שציינתי מעלה, לכראדי נגרמה אי נוחות כתוצאה מריבוי תקלות באופן שאינו משמעותי אך בעיקר כתוצאה מכך שתקלות מסוימות לא תוקנו באופן מידי, אלא לקח זמן לאתר את הבעיה ולתקנה, כאשר את התקלה העיקרית של רעידות בכלי לקח כשנה לתקן, לאור משך זמן התכתובת בנוגע לתקלה זו. מסיבה זו, הגם שמובילים וויט לא נתנה לכראדי שנה נוספת של אחריות, בשל סירובו של היצרן, הכירה מובילים וויט בחובתה להמשיך ולתקן חלק מהתקלות גם לאחר תום תקופת האחריות, ככל שמדובר באותן תקלות שהחלו בשנה הראשונה. - כראדי זכאית לפיצוי בגין חוסר הנוחות הזו וכן זכאית כראדי לפיצוי בגין הנזק שנגרם לה כתוצאה מאי אספקת הגלגל הרזרבי במועד.

43. בגין אי נוחות זאת, שבגינה זכאית כראדי לפיצוי מאת מובילים וויט והחברה הישראלית, מצאתי מקום, לפסוק פיצוי זה על דרך האומדנה, בהעדר אינדיקציה לשום את הנזק, אך מנגד תוך עמידה על כך שנגרם נזק ממשי אם כי מרביתו נוגע באי נוחות בשימוש בכלי עבודה חדש, שניתן לצפות כי העבודה עליו תיעשה בנוחות המירבית. - כפי שציינתי מעלה, לא נעשתה אבחנה בין מובילים וויט ובין החברה הישראלית ואף לא ניתן במסגרת הראיות שלפניי להכריע בשאלה האחריות של מי מהן גדולה יותר, האם אחריות היבואן, אשר מכר מוצר פגום, כאשר גם היצרן הגיע לארץ על מנת לבחון את התקלה, או אחריות נותן השירות אשר לא איתר את מקור התקלה, כאשר בנוגע לגלגל הרזרבי, נראה, כי האחריות מוטלת לפתח היבואן, אם כי גם בעניין זה לא הובאו ראיות.

44. תוך שאני לוקחת בחשבון את אי הנוחות האמורה וכן את יתרת הנזקים, בפרט בשל הגלגל הרזרבי, מצאתי מקום להעמיד שיעורו של פיצוי זה על הסך של 20,000 ש"ח, בערכים דהיום.

45. אני מחייבת לפיכך במסגרת ת.א. 1710/09, את מובילים וויט והחברה הישראלית לשלם לכראדי את הסך של 20,000 ש"ח - אני מחייבת את כראדי במסגרת ת.א. 1301/09 לשלם למובילים וויט את מלוא סכום התביעה, בצירוף ריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. - * הצדדים יקזזו זה אל מול זה את חיוביהם.

46. אשר לפסיקת ההוצאות. תוך שאני לוקחת בחשבון מחד את העובדה שכראדי הגישה תביעה אשר בסופו של יום התקבלה רק בחלקה הקטן, ותוך שאני לוקחת בחשבון שבת.א. 1301/09, בסופו של דבר לא נשאה כראדי בתשלום החשבונות, כיוון שציפתה לתקופת אחריות ממושכת, נוכח התקלות שלא באו אל פתרונם, תקלות אשר הביאו להגשת תביעתה של כראדי, גם אם ברובה נמצאה בלתי מוצדקת, מצאתי מקום בנסיבות המקרה שלפניי להורות, כי כל צד יישא בהוצאותיו.

בשולי הדברים מצאתי מקום להתנצל לפני הצדדים על העיכוב במתן פסק הדין.  

* סבין כהן - שופטת


בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905


להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com / https://www.car-10.co.il https://www.haim-shamai.co.il / http://www.irgun-shamahim.org.il  / http://www.michlala.co.il / http://www.ad-m.co.il /